vieren

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden en belangstellenden uit om op zondag, dag van de Opstanding, samen te komen in de Johannes de Dooperkerk. Daar vieren we hoe we leven mogen van Gods trouw. De kerkdiensten kennen een herkenbare opbouw, die we ‘de liturgie’ noemen (zie hieronder. 

De aanvangstijd van de zondagse kerkdiensten is vaak in afwisseling met Molkwerum. De ene week begint de dienst om 9.30 uur en de andere week om 11.00 uur
 

 liturgie
-Na het welkom namens de kerkenraad, 
-zingen we als openingslied vaak een Psalm, waarin iets doorklinkt van wat in de dienst aan bod komt,
-dan spreekt de voorganger woorden van toewijding, van wie wij onze hulp verwachten.
-We leggen in een gebed aan God voor wat we meenamen vanuit de afgelopen week. We bidden dan om ontferming, Gods liefdevol meeleven voor wie in de knel zitten. We noemen dat gebed ‘Kyrië’, dat komt van ‘kyrië eleison’, dat ‘Heer, ontferm u’ betekent. We vragen God om meeleven en dat doen we uit vertrouwen over wie God is. Ere wie ere toekomt.
-Dat klinkt door in ons Glorialied.
-Voor we uit de Bijbel lezen bidden we om inspiratie. We vragen of God ons helpt bij het goed begrijpen van de verhalen uit de Bijbel, hun betekenis voor ons leven vandaag. 
-Dan is er rondom de kinderen een gesprekje of een speciaal lied, waarna ze naar de zondagsschool mogen gaan.
-We lezen uit het Oude (of Eerste) Testament, en zingen een bijpassend lied.
-Daarna een lezing uit het Nieuwe (of Tweede) Testament, met ook een lied dat erop aansluit.
-De voorganger spreekt een overdenking uit (wat vroeger ‘preek’ werd genoemd), waarin de gelezen Bijbelverhalen worden uitgelegd en in verbinding gebracht met ons leven.
-We zingen een lied in antwoord, als een reactie op de overdenking.
-Dan begint het gedeelte van het delen: eerst delen we onze gaven. We geven geld voor een goed doel, om mensen te helpen, en om samen de kosten van de kerk te dragen.
-Dan delen we onze gebeden. Aan het slot van het bidden is vaak een stil gebed, waarin iedereen voor zichzelf in stilte kan bidden. Daarna bidden we samen hardop het OnzeVader, een bijzonder gebed dat Jezus ons heeft geleerd.
-We zingen een slotlied over hoopvol leven en gaan daarmee de nieuwe week weer in.
-Tot slot spreekt de voorganger de zegen uit: de belofte dat God meegaat en ons zal omringen.


 
terug