de gemeente

De Protestantse gemeente wil graag kerk zijn in het midden van het dorp. Dat wil zeggen met een open oog voor wat er leeft en gebeurd is bij mensen in Warns, Skarl en Laaxum. Bij activiteiten die de kerk organiseert mag iedereen zich welkom weten. 
We vieren de hoopvolle, bevrijdende en troostrijke boodschap van christelijk geloof. We doen dat niet in het algemeen, maar als mensen die leven in dit bijzondere deel van Friesland. Het is hier rijk aan geschiedenis, aan bijzondere natuur, aan kleurrijke mensen die samenleven dicht bij het water. 

De gemeente is betrokken in de plaatselijke Raad van Kerken Warns, die jaarlijks enkele gezamenlijke diensten en een thema-avond organiseert.

De gemeente werkt samen met de Hervormde gemeente Molkwerum en de Protestantse gemeente Koudum. 
Over activiteiten, voorstellen en besluiten worden gemeenteleden zo goed mogelijk geïnformeerd. De kerkenraad, die gevormd wordt door predikant, ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester, is gekozen door gemeenteleden en draagt verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Belangrijk is het onderlinge contact en gesprek hierover. Samen zijn we gemeente en proberen we handen en voeten te geven aan leven in het spoor van Jezus Christus.

Maandelijks verschijnt onze digitale ‘Kerkbrief Warns’. U kunt zich opgeven via  kopijkerkbrief@gmail.com
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

terug