Nieuws

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Gelukkig veranderen de bijzondere tijden voorzichtig ten goede.
De vele beperkingen vanwege het Covid19-virus worden stap voor stap verruimd. Zo komt ook de mogelijkheid om samen te komen in de Johannes de Dooperkerk weer binnen bereik. In deze folder willen we als kerkenraad u en jou zo goed mogelijk informeren over hoe dit vorm krijgt.
Het ging en gaat allemaal om voorzichtigheid en bescherming.

zondag 5 juli, 9.30 uur
De eerste dienst zal plaatsvinden op zondag 5 juli. Onze eigen predikant, ds. Michiel de Zeeuw, zal dan voorgaan in een dienst die om half tien begint. Zo bent u elke zondagmorgen weer welkom. In deze diensten zullen we nog niet mogen zingen. In plaats daarvan luisteren we naar orgelmuziek, kunnen met gesloten mond meeneuriën of samen stil zijn. Waardevol is dat we weer samen in de kerk zijn, om God te eren en om bemoediging te delen.

ieders inzet
Bij het naleven van de richtlijnen hebben we uw en jouw inzet nodig. Ook al lijkt iets omslachtig, help je toch mee?

1.Reserveren: Het is nodig om vooraf aan te geven dat u komt en met wie (hoeveel personen en of u samen in één huis woont). U kunt tot de voorafgaande zaterdag 16.00 uur reserveren. Dit kan door een e-mail te sturen naar onze scriba of onze voorzitter.
Ook kunt u een van hen opbellen of een briefje met de informatie in de brievenbus doen. Zonder reservering naar de kerk gaan is helaas niet mogelijk.
Hun gegevens: Mw. Lia Haijtema, Buorren 51, l.haijtema@ziggo.nl , 06-238 277 27
Mw. Aagje Boersma, ’t Noard 8 , aagje.boersma@gmail.com ,
06-126 034 03

2. Gezondheid: Bij de ingang van de kerk wordt u opgewacht met de vraag of u gezondheidsklachten heeft die op ‘Covid19’ kunnen wijzen. Zo ja, dan kunt u niet naar de kerk. De overheid adviseert dat alle mensen van 70plus en zij die anderszins tot een risicogroep behoren vooraf zelf afwegen of men naar de kerk komt. U kunt de dienst ook thuis beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl . Als u dat heeft ingetypt komt er een scherm waarop u ziet ‘zoek kerk’. Als u daar invult ‘Warns’ en op enter drukt, ziet u ‘Johannes de Dooperkerk’. Klikt u daarop en vervolgens op de dienst die u wilt beluisteren.
In beeld: Ook zullen de gezamenlijke diensten vanuit Koudum voorlopig nog op YouTube en op Omrop Súdwest te zien zijn.

3. Het aanwijzen van de plaatsen: De kerkruimte is zo ingedeeld dat ieder op minstens 1,5 meter afstand kan zitten. Uitzondering wordt gemaakt voor wie bij elkaar in huis wonen; zij kunnen gewoon naast elkaar zitten, maar wel met voldoende afstand tot anderen. U wordt naar uw plaats gebracht; helaas zal dit soms niet uw vaste plekje in de kerk kunnen zijn.

4. Kapstok: We gebruiken de garderobe niet. Neemt u uw jas mee naar uw plaats.

5. De wc: Het toilet in de kerk kan (beter) niet gebruikt worden.

6. Looproute: Na afloop van de dienst krijgt u aanwijzingen hoe u de kerk kunt verlaten. Er is een vaste looproute. Daarbij loopt u langs twee collecteschalen, waarin u uw gaven kunt leggen. Ook tijdens het uitgaan is het nodig om voldoende afstand te houden.

7. Zondagsschool: Er is voorlopig nog geen zondagsschool.

8. Preekstoel: De voorganger doet de gehele dienst vanaf de preekstoel. De ouderling benut de lezenaar voor het welkom. Na afloop staan voorganger en eerste ouderling niet bij de deur.

9. Ook buiten de kerk afstand houden: Het is heel fijn om elkaar weer te ontmoeten, maar bij het napraten buiten de kerk is voorzichtigheid nog steeds nodig.

Voorlopig zijn er geen gezamenlijke diensten. Ook zal het Heilig Avondmaal nog niet worden gevierd.

innerlijke vrijheid
Misschien kreeg u, net als wij, de kriebels van deze lange opsomming van wat niet mag of moet. Het is niet anders en als mensen die verantwoordelijk willen leven, kunnen we daar uiteindelijk best mee omgaan. Hoe een en ander verder gaat, -of er verruiming komt of een nieuwe beperking-, kunnen we vooraf nog niet zeggen. We zullen u steeds zo goed mogelijk informeren.
Laten we ons richten op het hart van de zaak: Er bestaat een innerlijke vrijheid om vanuit geloof, hoop en liefde te bestaan. Dat is de drijfveer om samen gemeente te zijn, ook in deze omstandigheden.

Laten we

bidden voor wie het moeilijk hebben,
delen met wie tekort komen,
omzien naar wie zich eenzaam voelt,
danken voor het goede dat we ontvangen,
niet vergeten om samen

vanuit Gods liefde te leven.

Met een hartelijke groet, namens uw kerkenraad,
ds. Michiel de Zeeuw
(michieldezeeuw28@kpnmail.nl – tel. 06 454 499 98)
Aagje Boersma, voorzitter.
(aagje.boersma@gmail.com – tel. 06 126 034 03)

terug