Actueel

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Graag informeren we u over de gang van zaken in deze periode van beperkingen in verband met het Covid-19-virus.
Uitgangspunt is dat we ieders veiligheid voorop stellen en daarom steeds de voorschriften van de overheid volgen. Tussentijdse aanpassingen maken we goed bekend via  het kerkblad en deze website.

Dertig
Het maximumaantal bezoekers bij de kerkdiensten is dertig (direct medewerkenden niet meegerekend). Aanmelding vooraf is nog niet verplicht. Wie zich ziek voelt blijft thuis.
We houden steeds minstens 1,5 meter afstand tot elkaar. Bij binnenkomst ontsmet ieder de handen. Medewerkenden dragen (tijdens het heen en weer lopen) een mondkapje. De kapstok benutten we niet. U wordt naar uw plaats gebracht. 

Muziek
Bij de diensten mogen we nog niet mogen zingen. In plaats daarvan luisteren we naar muziek, kunnen met gesloten mond meeneuriën of samen stil zijn. De voorgangers proberen de invulling van de diensten zo goed mogelijk te variëren. Waardevol is dat we weer samen in de kerk zijn, om God te eren en om bemoediging te delen.
De collecte vindt plaats tijdens het naar buiten gaan; er staan twee collecteschalen bij de uitgang. Als het weer het toelaat zingen we samen het slotlied buiten, op voldoende afstand van elkaar.

Overige bijeenkomsten
Ook bij de overige bijeenkomsten die in de kerk plaatsvinden (activiteiten vanuit seizoenkrant ‘Zin in meer’, vergaderingen, catechese (in De Treffe)) houden we ons aan de voorschriften. Gezamenlijke diensten zijn er nog niet. We gaan door met de activiteiten zolang het is toegestaan en een en ander veilig kan verlopen. 

Hou goede moed
We willen elkaar bemoedigen om voorzichtig te blijven, maar ook hoopvol en in hartelijkheid verbonden, met allen op en rondom de dorpen.
Heeft u vragen of suggesties, dan lezen of horen we graag van u.   
Met een hartelijke groet, namens uw kerkenraad,

ds. Michiel de Zeeuw
(michieldezeeuw28@kpnmail.nl – tel. 06 454 499 98)

Aagje Boersma, voorzitter.
(aagje.boersma@gmail.com – tel. 06 126 034 03)

terug